REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
kagopro.pl


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy kagopro.pl, działający pod adresem: www.kagopro.pl, prowadzony jest przez: Katarzyna Gocławska kagopro.pl, adres: ul.Popiełuszki 5 m.35 Łódź 94-052, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP: 7272600864, REGON: 522932573.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym kagopro.pl, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Zawiera również zasady korzystania z Newslettera.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.kagopro.pl w hiperlink „Regulamin”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.kagopro.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru lub Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.


2. DEFINICJE


Regulamin
– niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument (umowy zawarte przed 1 stycznia 2021 r.) – osoba fizyczna, dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument (umowy zawarte od dnia 1 stycznia 2021 r.) – przez Konsumenta uważa się następujące osoby:

 • osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – tzw. „Konsument sensu stricto

oraz

 • osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta„.

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Kursant – osoba fizyczna (w tym Klient), korzystająca przez przeglądarkę internetową z usług edukacyjnych dostępnych za pośrednictwem Panelu Kursanta. 

Użytkownik – osoba odwiedzająca lub korzystająca z usług strony kagopro.pl przez przeglądarkę internetową.

Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów lub Usług do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary lub Usługi oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.kagopro.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary lub Usługi.

Konto użytkownika – przestrzeń serwisowa strony www.kagopro.pl, dostępna dla użytkowników indywidualnych po zalogowaniu, czyli po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych kursów, dostęp do własnych zamówień oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez sklep kagopro.pl  na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Konto to jest zakładane w momencie zakupu Towaru lub Usługi, albo po zarejestrowaniu się na naszej stronie internetowej.

Panel kursanta –   przestrzeń serwisowa strony www.kagopro.pl, dostępna dla kursantów i klientów sklepu oraz zalogowanych użytkowników, umożliwiająca m.in.  dostęp do zakupionych kursów i historii zamówień, podgląd i edycję własnego profilu. 

Sprzedawca – Katarzyna Gocławska z siedzibą przy: ul.Popiełuszki 5 m.35 Łódź 94-052, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Usługa – produkt wirtualny, który należy rozumieć jako:

 • proces dydaktyczny realizowany w ramach platformy e-learningowej (panel kursanta) www.kagopro.pl w spersonalizowanym dla każdego kursanta trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości;
 • szkolenie mające postać elektronicznych materiałów wideo zawierających materiał dydaktyczny. Dodatkowo w ramach szkolenia mogą być dostępne wykłady, ćwiczenia, dokumenty elektroniczne, testy, zadania, kody źródłowe programów, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca; 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

Newsletter – forma elektronicznego biuletynu, rozsyłanego za pośrednictwem Internetu do prenumeratorów. Jest to informacja o charakterze językowo – graficznym, wysyłana do zadeklarowanych użytkowników, w celu prezentowania nowości: nowych produktów, usług, promocji, publikowanych materiałów, artykułów (Blog). Korespondencja ta ma charakter cykliczny;


3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.kagopro.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu „KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

4. W Formularzu Zamówienia należy podać następujące dane:
– swoje imię i nazwisko/nazwy firmy, adresu zamieszkania/siedziby firmy (tj. nazwa ulicy, nr lokalu/mieszkania/domu, kod pocztowy, nazwę miasta) ewentualnie adresu dostawy, jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego.

5. Podczas składania zamówienia zostaje automatycznie dodane konto użytkownika, Klient dostaje potwierdzenie utworzenia konta na swój adres e-mail.

6. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.

7. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

b. w przypadku złożenia zamówienia na produkt wirtualny i opłacenia go przy użyciu szybkich płatności online dostęp do zamówionych produktów jest przyznany w ciągu kilku minut od dokonania płatności.

8. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 15 do 20. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 20, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

9. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

10. Przedmiot Umowy sprzedaży zostanie dostarczony Klientowi na adres wskazany w zamówieniu.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia lub niedostarczenia przesyłki Klientowi z powodu wskazania przez niego błędnego adresu dostawy na złożonym zamówieniu.

12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności danego Towaru lub Usług w chwili realizacji zamówienia.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca nawiąże kontakt z Klientem poprzez dane kontaktowe wskazane przez Klienta w formularzu zamówienia (e-mail, telefon) celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących informacji podanych w zamówieniu. W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie informacji i danych wskazanych przez Klienta będącego Konsumentem w formularzu zamówienia w takiej sytuacji Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.

14. Dostępnym środkiem porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest: e-mail – kontakt@kagopro.pl.

15. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

17. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.


4. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU


1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:

 • paczkomatu
 • kuriera

2. Klient w momencie złożenia zamówienia automatycznie udziela sprzedawcy (podatnikowi) pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy, z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz klienta.

3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.

4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 3 dni robocze. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin, w przypadku Polski.

5. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.


5. REALIZACJA PŁATNOŚCI


1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

a. przelewem, na rachunek bankowy – 26 1020 5558 0000 8302 3446 2369;

b. płatność on-line za pomocą platformy płatniczej Blue Media

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.


6. UPRAWNIENIA KURSANTA I LICENCJA

1. Kursantowi przysługuje prawo do:

a. bezterminowego dostępu do materiałów udostępnionych mu w ramach uczestnictwa w kursach zakupionych w sklepie kagopro.pl indywidualnie, na własne konto;

b. dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym;

2. Kursant zobowiązany jest do:

a. samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów kursu;

b. przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu;

3. Kursant przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępnione mu w ramach uczestnictwa w kursach stanowią wyłączną własność indywidualną Sprzedawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

4. Kursant zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach platformy e-learningowej materiałów szkoleniowych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. 

5. Kursant posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać wyłącznie dodatkowe materiały szkoleniowe z panelu kursanta www.kagopro.pl do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania. 

6. Kursant nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji wideo. 

7. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą e-learningową www.kagopro.pl materiałów, do których Sprzedawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów szkoleniowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta. 

9. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Sprzedawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Kursanta odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia. 


7. UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1. Sprzedawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Klienta. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Panelu kursanta w celu prowadzenia prac konserwacyjnych. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone – na przykład, kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Sprzedawcy, gdy ten:

 a. wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem;

 b. używa lub usiłuje używać platformy e-learningowej w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;

 c. narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia platformy e-learningowej w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Sprzedawcy. 

5. W takim wypadku Sprzedawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Sprzedawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. 

6. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z platformy e-learningowej przez Sprzedawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na stronie www.kagopro.pl.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej. 


8. REKLAMACJA


1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

2. Reklamacje dotyczące wad zakupionych Towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia odebrania przesyłki. 

3. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:

a. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;

b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

4. Reklamacja powinna zawierać:

a. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);

b. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;

c. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;

5. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres: ul.Popiełuszki 5 m.35 Łódź 94-052.

6. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania reklamowanego Towaru.

7. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta, a jeśli będzie to niemożliwe, z uwagi na brak w Sklepie Internetowym, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny.

8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

9. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


9. PRAWO ODSTĄPIENIA


1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul.Popiełuszki 5 m.35 Łódź 94-052.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Popiełuszki 5 m. 35 Łódź.

6. Odstąpienie od umowy, jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, nie przedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru.

7. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi płatności za zakupiony Towar, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

9. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta”).


10. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie znajduje zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta”, która weszła w życie dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii Konsumenta sensu stricto.


11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.

2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.

4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

7. Użytkownik, zapisując się do Newsletter’a, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu przesyłania informacji o nowych produktach, usługach, nowych artykułach na blogu oraz o promocjach w sklepie kagopro.pl.


12. NEWSLETTER

1. Czytelnikami Newsletter’a mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Czytelnik zapisując się do Newsletter’a akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania z Newsletter’a.

3. Usuniecie konta z Newsletter’a jest całkowicie bezpłatne.

4. W celu usunięcia konta z Newsletter’a prosimy o napisanie odpowiedniej dyspozycji na adres internetowy kontakt@kagopro.pl, zatytułowanej „REZYGNACJA Z NEWSLETTER’A”


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.kagopro.pl.

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.Załącznik 1: Formularz odstąpienia przez Konsumenta sensu stricto oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta od zawartej umowy


Miasto: ___________, dnia: __________ r.

Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:

Imię i nazwisko: ________________

Adres: ________________

E-mail: ________________

Tel: ________________

Nazwa: Katarzyna Gocławska

Adres: ul. Popiełuszki 5 m. 35 ŁódźFORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
OD UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCEJ DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI RZECZY
Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na:


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie: _________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________.
Z wyrazami szacunku,__________________

(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)